ИНФОРМАТОР О РАДУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, НИШ

1. Садржај
2. Основни подаци о органу и Информатору
3. Организациона структура
4. Опис функција Директора и Управног одбора Фонда
5. Опис правила у вези са јавношћу рада
6. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
7. Опис надлежности, обавезa и овалашћења
8. Опис поступања у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења
9. Навођење прописа
10. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима
11 Поступак ради пружања услуга
12. Преглед података о пруженим услугама
13. Подаци о приходима и расходима
14. Подаци о јавним набавкама
15. Подаци о државној помоћи
16. Подаци о исплаћеним платама зарадама и другим примањима
17. Подаци о средствима рада
18. Чување носача информација