Напомена: Пријем захтева се не врши од 05.09.2023. године до даљег.
Фонд ће заинтересоване клијенте благовремено обавестити о наставку пријема захтева за кредите за трајна обртна средства из својих извора средстава.

Висина износа

Трајна обртна средства су средства потребна за финансирање текућих обавеза које настају у редовним пословним активностима крајњег корисника кредита, а односе се на набавку сировина и материјала, залиха, као и остале производне трошкове, потраживања од купаца, обавеза према добављачима. Искористите повољне услове кредитирања набавке потребних обртних средстава.

За предузетнике

Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати предузетницима, са роком отплате до четири године у оквиру којег је грејс период до шест месеци. Висина каматне стопе, обрачун и наплата кредита ће се вршити као и за микро, мала, средња и велика правна лица.

Инвестициони кредити за микро, мала, средња и велика правна лица

Висина кредита и рок одређују се у односу на бонитет привредног субјекта и инструменте обезбеђења.

0 ,8%
Каматна стопа са гаранцијом
0 ,8%
Каматна стопа без гаранције
0 месеци
Грејс период
Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са роком отплате до четири године у оквиру кога је грејс период до шест месеци. Каматна стопа је 1,8% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција пословне банке, а у осталим случајевима 2,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.