Висина Износа

Минималан износ кредита за сва правна лица износи 1.000.000,00 РСД, а максималан 250.000.000,00 РСД. Уколико је кредит обезбеђен хипотеком над непокретношћу или неким другим средством обезбеђења предвиђеним програмом Фонда. У случају гаранције пословне банке, лимит зависи од висине одобрене гаранције.

Кредите за рефинансирање кредита код Банака Фонд може одобравати искључиво за привредне субјекте који се баве производњом и запошљавају већи број радника

За предузетнике

Кредити за предузетнике ће се одобравати са роком отплате до 8 година у оквиру којег је грејс период до 1 године. Кредити су са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредита гаранција пословне банке, а у осталим случајевима 2,5% на годишњем нивоу.

Висина кредита и рок одређују се у односу на бонитет привредног субјекта и инструмента обезбеђења

Инвестициони кредити за микро, мала, средња и велика правна лица

Инвестициони кредит се препоручује клијентима којима су неопходна средства за финасирање набавке опреме, машина, постројења, затим изградњу или куповину производног или пословног простора

0 ,5%
Каматна стопа са гаранцијом
0 ,5%
Каматна стопа без гаранције
0 год
Рок отплате

Кредити су са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредита гаранција пословне банке, а у осталим случајевима 2,5% на годишњем нивоу. Рок отплате је до 10 година у оквиру кога је грејс период до 1 године, са месечном или тромесечном отплатом кредита.