Обавештавамо све заинтересоване клијенте да Фонд за развој РС од 27.02.2024. године почиње са пријемом захтева за кредите за трајна обртна средства из ЕИБ кредитне линије.

Индикативна каматна стопа у овом мометну износи 3.622 % на годишњем нивоу. Висина каматне стопе биће позната у тренутку повлачења средстава од Европске инвестиционе банке.

За све време отплате кредита каматна стопа је фиксна.

Кредити за трајна обртна средства

  • Минималан износ кредита износи  РСД 1.000.000,00 
  • Максималан износ кредита износи       РСД 1.465.000.000,00 

Кредити се могу користити за:

  • финансирање набавке робе, сировина, готових производа, материјала или репроматеријала (финансирање залиха).
0 ,622%
Kаматна стопа
0 год
Рок отплате
0 год
Грејс период

Право коришћења средстава:

Право на коришћење средстава по EIB кредитној линији имају привредни субјекти који имају мање од 250 запослених (на неодређено време, са пуним радним временом), као и привредни субјекти средње тржишне капитализације („MidCap”), дефинисани као предузећа са минимално 250 запослених, а мање од 3.000 запослених (на неодређено време, са пуним радним временом), а који су у приватном или задружном власништву и који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и другим одговарајућим регистрима, који обављају и имају регистровану као претежну делатност, једну од делатности са Листе делатности дефинисане од стране ЕИБ-а и који имају два задња позитивна финансијска извештаја.

Кредити за трајна обртна средства

Уз подршку Европске инвестиционе банке банке (ЕИБ – www.eib.org) обезбеђујемо приступ извору финансијских средстава по веoма повољним условима.

ЕИБ је банка Европске уније која пласира дугорочне кредите и њена политика је финансирање инвестиционих пројеката у циљу подршке циљевима политика ЕУ. За подршку спољним активностима ЕУ, Одлуком Европског парламента и Савета, ЕИБ-у је одобрен мандат за екстерно кредитирање за финансирање адекватних пројеката ван ЕУ. Захваљујући његовом несаломљивом рејтингу на тржишту капитала (ААА), може се пружити подршка својим финансијским посредницима, а потом и крајњим корисницима кредита.

Интервенција ЕИБ-а помаже нам да одговоримо на потребе вашег предузећа и олакшамо ваше улагање без негативног утицаја на вашу ликвидност или проток капитала. Зајмови се одобравају уз наше посредство, сходно чему подлежете прописаним критеријумима зајма, нашој кредитној анализи и осталим захтевима Фонда.

Детаљне информације о томе како ЕИБ група подржава МСП и предузећа средње тржишне капитализације могу се наћи на интернет страници ЕИБ банке (ЕИБ – www.eib.org).

Право на коришћење средстава по кредитној линији са Еврпском инвестицоном банком, имају привредни субјекти који имају мање од 250 запослених (на неодређено време, са пуним радним временом), као и привредни субјекти средње тржишне капитализације („MidCap”), дефинисани као предузећа са минимално 250 запослених, а мање од 3.000 запослених (на неодређено време, са пуним радним временом), а који су у приватном или задружном власништву и који су регистровани у Агенцији за привредне регистре и другим одговарајућим регистрима.

Working capital loans

With the support of the European Investment Bank (EIB – www.eib.org), we provide access to a source of financial resources on very favorable terms.

The EIB is a bank of the European Union that markets long-term loans and its policy is to finance investment projects in order to support the objectives of EU policies. To support the external activities of the EU, by the Decision of the European Parliament and the Council, the EIB was granted a mandate for external lending to finance adequate projects outside the EU. Thanks to its unbreakable rating on the capital market (AAA), it can provide support to its financial intermediaries, and subsequently to the end users of the loan.

The EIB’s intervention helps us respond to the needs of your business and facilitate your investment without negatively impacting your liquidity or capital flow. Loans are approved with our mediation, according to which you are subject to the prescribed loan criteria, our credit analysis and other requirements of the Fund.

Detailed information on how the EIB Group supports SMEs and mid-cap companies can be found on the EIB Bank website (EIB – www.eib.org).

Business entities with less than 250 employees (permanent, full-time), as well as mid-market capitalization (“MidCap”) companies, defined as companies with a minimum 250 employees, and less than 3,000 employees (indefinite-time, full-time), who are privately or cooperatively owned and are registered in the Agency for Business Registers and other appropriate registers.