1. ПОЂИТЕ ОД НАШЕГ САЈТА

У делу Кредити и гаранције можете видети све кредитне линије које су у нашој понуди. Ту можете изабрати програм, зависно од Ваших потреба, да ли сте заинтересовани за финасирање инвестиционог улагања, кредита за почетнике, трајних обртних средстава или Вам пак требају средства за текућу ликвидност.

Изаберите кредитну линију за коју сте заинтересоивани. Уколико Вам треба асистенција, и информације о програмима за текућу годину, можете их добити, сваког радног дана путем e-mail адресе: info@fondzarazvoj.co.rs

2. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Када сте изабрали кредитну линију за коју конкуришете, потребно је да уредно попуните захтев за кредитом и прикупите потребну документацију. Водите рачуна да Вам је документација комплетна приликом подношења захтева, како би анализа била бржа и без чекања допуна. Фонд има право да некомплетну документацију врати подносиоцу захтева.

Захтев се може предати:

  • online путем портала који се налази на нашем сајту (за инвестиционе кредите и кредите за трајна обртна средства);
  • лично у просторијама Фонда за развој у Београду, улица Кнез Михаилова 14, у Нишу, улица Булевар Немањића број 14а, или Новом Пазару, Улица 28. Новембра 41
    (у директној комуникацији са сарадником Фонда, могуће је обавити разговор и преглед документације);
  • или послати поштом на већ назначене адресе.

3. КРЕДИТНА АНАЛИЗА ЗАХТЕВА

Након пријема захтева, и утврђивања потпуности документације, приступа се кредитној анализи, која се посматра са следећа три аспекта:

ОЦЕНА БОНИТЕТА

На основу финансијске документације утврђује се успешност досадашњег пословања. Утврђује се кредитна способност подносиоца захтева.

ОЦЕНА ПРОЈЕКТА

Утврђивање исплативости реализације пројекта, техничко-технослошки услови, ефекти на запосленост, регионална лоцираност пројекта.

ОЦЕНА КОЛАТЕРАЛА

Оцена инструмента обезбеђења кредита, и утврђивање могуће висине обезбеђења средстава.

Захтев се обрађује у зависности да ли сте га предали у Нишу или Београду.

4. ОДЛУЧИВАЊЕ О КРЕДИТНОМ ЗАХТЕВУ

На основу кредитне анализе, и предлога Кредитног одбора Фонда, Управни одбор Фонда за развој се састаје најмање једном месечно, и доноси коначне одлуке о кредитним захтевима. Након сваке седнице Управног одбора, подносиоци захтева се писмено обавештавају о њиховом захтеву.

5. ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О КРЕДИТУ ИЛИ ГАРАНЦИЈИ

Приликом обавештења о исходу кредитног захтева, подносилац кредитног захтева добије и упутство коју документацију треба да сакупи за потписивање уговора, као и контакт особу са којом ће у року до два месеца, од одобрења кредита, организовати закључење уговора.

Потписивање уговора се обавља искључиво у просторијама Фонда за развој у Нишу, Београду или Новом Пазару.

6. ПУШТАЊЕ КРЕДИТА У ТЕЧАЈ

Након потписивања Уговора и успостављања инструмената обезбеђења врши се исплата кредита на основу Захтева за пренос средстава и спецификације улагања по добављачима/извођачима радова коју клијент попуњава приликом потписивања уговора.

За свако пуштање средстава је потребно доставити нови захтев и спецификацију улагања у складу са документацијом за пуштање. Профактура/уговор добављача опреме или извођача радова, на основу које се врши исплата средстава мора бити важећа на дан исплате средстава кредита.

Средства кредита се уплаћују испоручиоцу/понуђачу/продавцу/ извођачу радова на основу уговора о асигнацији или на рачун корисника кредита. Током грејс периода, као и на позив Фонда, клијент је дужан да достави документацију о правдању кредита Фонду или другој агенцији коју Фонд овласти, и омогући теренску контролу у својим пословним просторијама.

7. ОТПЛАТА КРЕДИТА

Након истека грејс периода, кредит прелази у отплату, по договореној динамици. Ануитети могу доспевати месечно или квартално, у зависности од тога шта сте означили у захтеву. Приликом уласка у период отплате, наше колеге из Сектора финансија ће Вам проследити ануитетни план.

Након отплате кредита у целости, проследите нам захтев за враћањем меница и потврде о брисању хипотеке.