ПРОЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ

У складу са Законом о проценитељима вредности непокретности („Сл.гласник РС бр. 108/2016)  Фонд ће од 08.06.2018.год.  прихватати само процене судских вештака који поседују лиценцу издату од стране Министарства финансија.

Списак вештака  се налази на линку:   

ИМЕНИК ЛИЦЕНЦИРАНИХ ПРОЦЕНИТЕЉА

ПРОЦЕНА ОПРЕМЕ

Уколико је потребно извршити процену опреме/машина неопходно  је да исту врши вештак МАШИНСКЕ СТРУКЕ.  Списак вештака машинске струке прихватљивих за Фонд за развој се налази на линку:  

https://fondzarazvoj.gov.rs/download/spisak-sudskih-vestaka-masinske-struke.pdf

У Нишу, 13.11.2020.год.         

Сектор за управљање ризицима и ризичним пласманима                                                   

Директор  Весна Вучетић