Право на коришћење

Право на коришћење средстава имају сви привредни субјекти из недовољно развијених и изразито недовољно развијених јединица локалне самоуправе, и уколико имају позитиван финансијски резултат у години која претходи години подношења захтева за кредит, као и позитивне тенденције у бруто билансу за текућу годину.

Тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у односу на вредност кредита и/или гаранције мора да буде 1:1.

Коме је намењено

Недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог програма, сматрају се недовољно развијене јединице локалне самоуправе и изразито недовољно развијене јединице локалне самоуправе, у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју.

Недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог програма, сматрају се јединице локалне самоуправе које су разврстане у трећу групу развијености у складу са чланом 12. став 1. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

Изразито недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у смислу овог програма, сматрају се јединице локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. став 2. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе.

Инвестициони кредити за микро, мала, средња и велика правна лица

Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са роком отплате до четири године у оквиру кога је грејс период до шест месеци, и са каматнном стопом од 1,8% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција пословне банке, а у осталим случајевима 2,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.
0 ,5%
Каматна стопа са гаранцијом
0 ,5%
Каматна стопа без гаранције
0 год
Рок отплате
Инвестициони кредити ће се одобравати са роком отплате до 10 година у оквиру кога је грејс период до једне године. Каматна стопа је: 1,5% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција меница пословне банке, а у осталим случајевима 2,5% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

За инвестиционе пројекте, са роком отплате до oсам година у оквиру којег је грејс период до једне године. За трајна обртна средства, са роком отплате до четири годинe у оквиру којег је грејс период до шест месеци, а каматна стопа је 1,8% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција меница пословне банке, а у осталим случајевима 2,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.