О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се корисници кредита којима је кредит одобрен у 2020. години, по Програму финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваним пандемијом Covid – 19 осим корисника чија је претежна делатност из области туризма, угоститељства и путничког саобраћаја, да  рок отплате кредита може да се продужи за 12 месеци, у оквиру кога се и грејс период и период отплате продужавају за по шест месеци без закључивања посебног анекса уговора и пратећих докумената.

Ако корисник кредита у року од 30 дана од дана објављивања обавештења не одбије понуду, сматра се да је ту понуду прихватио, у ком случају ће Фонд сачинити нови план отплате кредита који доставља кориснику кредита путем електронске или редовне поште.

Сви корисници кредита КОЈИ НЕ ЖЕЛЕ да користе наведену могућност имају обавезу да доставе изјаву на мејл: covid19@fondzarazvoj.rs   најкасније до 28. августа 2021. у супротном рок отплате и грејс период ће се продужити као у тексту овог обавештења.

Comments are closed.