eib1

ЕИБ наставља са подршком Фонду

Директорка Фонда за развој Републике Србије, Татјана Матић састала се јуче, 7. фебруара 2024. године у Луксембургу, са представницима ЕИБ-а, Кадиром Бахчечиком – шефом Одељења за проширење ЕИБ и Матеом Ривелинијем, шефом сектора за кредитне операције у Словенији, Хрватској и Западном Балкану.

На састанку се разговарало о резултатима досадашње сарадње и могућностима за креирање нових заједничких програма у циљу подршке развоју малих и средњих предузећа, повећању инвестиционих улагања, већој запослености и подршци финансирању иновационих решења у производњи. Констатовано је да је потребна додатна финасијска подршка српској привреди у домену развоја малих и средњих предузећа, имајући у виду њихов значај за одржив економски развој наше земље. Такође, било је речи о стању на европском тржишту капитала и тренду раста референтне каматне стопе, где су прогнозе Европске централне банке да ће се до 2025. године референтна каматна стопа вратити на ниво од 2,5 % што је свакако охрабрујућа прогноза за привреду.

Фонд за развој сарађује са ЕИБ-ом од 2021. године, када је ратификован Финансијски уговор којим је Србији одобрена кредитна линија у износу од 200 милиона евра за ликвидност малих и средњих предузећа услед пандемије корона вируса. Средства у износу од 86.084.977,25 евра пласирана су за ову сврху и у потпуности су исплаћена крајњим корисницима, по каматној стопи од 1% и грејс период који је на крају продужен на три године.

У међувремену је закључен Анекс финансијског уговора који је ступио на снагу 18.9.2023. године и тиме смо продужили рок за коришћење преосталих средстава у износу од приближно 114 милиона евра, до 6.8.2025. године са могућношћу достављања предлога за алокацију до 6.8.2026. године. Ова средства биће на располагању нашим привредницима како за инвестициона улагања, тако и за трајна и обртна средства под веома повољним условима. Тренутна каматна стопа је 3,24 за инвестициона улагања, рок отплате је 12 година, а грејс период четири године. Када је у питању кредитна линија за трајна и обртна средства, максималан рок отплате може бити пет година унутар којег се може користити грејс период од максимум једне године. Каматна стопа је такође 3,24. Максимални износ и за обе врсте кредита је 12.500.000,00 евра у динарској противвредности.

Анексом је измењен максимални износ кредита, односно повећан је са 2,5 милиона евра на 12.5 милиона евра, као и максимални износ пројекта који је повећан са 5 милиона на 25 милиона евра. Осим тога извршили смо усклађивање са правно обавезујућим међународним уговором (Париски уговор) који се односи на климатске промене. С тим у вези, ревидирана су и уведена нова ограничења која се пре свега односе на испуњавање критеријума енергетске ефикасности, усклађеност са националним енергетским стандардима и ограничења емисије CO2.

У току је јавни позив заинтересованим привредницима да аплицирају за средства из кредитне линије за инвестције, а очекујемо да ће ускоро бити на располагању и кредитна линија за трајна и обртна средства.

EIB continues to support the Development Fund

Director of the Development Fund of the Republic of Serbia Ms Tatjana Matić had a meeting today, on 7 фебрурар 2024, in Luxembourg with representatives of the EIB and Mr. Matteo Rivellini, Head of Division in charge of lending operations in Slovenia, Croatia and the Western Balkans.

At the meeting they discussed the results of previous cooperation and possibilities to create new joint programmes to support the development of small and medium-sized enterprises, to increase investment, to increase employment and to support financing of innovative solutions in production. The participants concluded that additional financial support is needed for Serbian economy for the development of small and medium-sized enterprises, having in mind their importance for sustainable economic development of our country. They also talked about the situation on the European capital market and the upward trend of the key policy rate, with the European Central Bank projections that the key policy rate would return to 2,5 % until 2025. This is certainly an encouraging projection for economy.

The Fund has been cooperating with the EIB since 2021, when the Financial Agreement was ratified that approved a credit line for Serbia in the amount of EUR 200 million for liquidity of SMEs due to the COVID-19 pandemic.

The funds of EUR 86,084,977.25 were allocated for this purpose and fully paid to end users, with the interest rate of 1% and a grace period that was eventually extended to 3 years.

In the meantime, the Addendum was concluded to the Financial Agreement that entered into force on 18 септембар 2023, extending the deadline to use the remaining funds of approximately EUR 114 million until 6 август 2025, with a possibility to submit proposals for allocation until 6 август 2026. These funds will be available for our businesses both for investment and for fixed and current assets under very favourable conditions. The current interest rate is 3.24 for investment, the repayment term is 12 years and the grace period is 4 years. As regards the credit line for fixed and current assets, the maximum repayment term can be 5 years, within which a grace period of maximum 1 year can be used. The interest rate is also 3.24. The maximum amount for both types of loans is EUR 12,500,000.00 in RSD equivalent.

The Addendum changed the maximum loan amount, i.e. increased it from EUR 2.5 million to EUR 12,5 million, as well as the maximum amount of the project, which was increased from EUR 5 million to EUR 25 million. We also harmonised with the legally binding international treaty (Paris Agreement) relating to climate change. In that regard, limitations were revised and new limitations were introduced, relating primarily to compliance with the energy efficiency criteria, harmonisation with the national energy standards and limitations for CO2 emissions.

A public call is ongoing for interested businesses to apply for fuds from the credit line for investment, and we expect that the credit line for fixed and current assets would also be available soon.

Comments are closed.