afd1

Ускоро ратификација споразума са АФД

Директорка Фонда за развој Републике Србије, Татјана Матић састала се другог дана Форума Европске инвестиционе банке у Луксембургу, са делегацијом Француске развојне агенције на челу са замеником генералног директора Француске развојне агенције господином Bertrand Walckenaer.

Саговорници су исказали обострано задовољство чињеницом да је током 2023. године успостављена прва комуникација између представника ове две институције која је резултирала одобравањем државне гаранције у Закону о буџету за 2024. годину у износу од 200 милиона евра намењена „Програму финансирања инвестиционих пројеката за побољшање животне средине, подстицаја зелене економије, енергетске ефикасности и улагања у трајна обртна средстава“.

Имајући у виду сам значај зелене економије за Републику Србију, Фонд за развој републике Србије интензивно спроводи активности на креирању и реализацији програма који ће бити намењен искључиво зеленим пројектима којима се постиже позитиван учинак, односно даје допринос заштити животне средине и бројним значајним економским интересима.

Кредитна линија са Француском развојном агенцијом намењена је малим и средњим предузећима, као и женама предузетницама за инвестиционе зајмове за финансирање пројеката са зелене агенде.

Француска развојна агенција je у току децембра покренула тендер за израду студије за структурирање зеленог и социјално оријентисаног програма за Фонд за развој Републике Србије. Студију финансира Агенција, рок за завршетак исте је април 2024. године. Након тога очекујемо финализацију преговора у вези са финансијским условима од стране Министарства финансија РС и АФД-а и затим и ратификацију Споразума у Народној Скупштини.

Француска развојна агенција је исказала своју спремност да средства из ове кредитне линије буду расположива у најкраћем могућем року и заједнички је констатовано да се очекује први јавни позив у последњој четвртини текуће године.

Такође, АФД је изразио интересовање за статусна питања и визију трансформације једине развојне финансијске институције у Србији у складу са праксама земаља Европске уније, а у циљу отварања могућности за нове изворе финансирања малих и средњих предузећа у Србији посебно имајући у виду доступност бесповратних фондова ЕУ намењених овим секторима. АФД је изразио спремност да својом експертизом и искуством пружи подршку Републици Србији и у овом процесу.

Француска развојна агенција је развојна институција Републике Француске која извештаје о свом раду подноси Скупштини Републике Француске.

Soon ratification of the AFD agreement

Director of the Development Fund of the Republic of Serbia Ms Tatjana Matić met on the second of the European Investment Bank Forum in Luxembourg with a delegation of the French Development Agency, headed by AFD’s Deputy CEO Mr. Bertrand Walckenaer.

Both parties praised the fact that initial communication between the two institution’s representatives had been established in 2023, resulting in the approval of a state-issued guarantee under the 2024 Budget Law in the amount of EUR 200 million, intended for the Investment Finance Programme for Environmental Improvement, Promotion of Green Energy and Energy Efficiency and Investment in Permanent Working Assets.

In view of the importance of green economy for Serbia, the Development Fund has been making intensive efforts to develop and implement a programme designed specifically for green projects with a positive impact on and contribution to environment protection and numerous vital economic interests.

The AFD credit line is intended for small and medium-sized enterprises and women entrepreneurs and provides green loans to finance green agenda projects.

In децембар, the AFD issued a call for tenders to prepare a study on structuring a green and socially oriented programme for the Development Fund of the Republic of Serbia. The study is financed by the АFD and is scheduled to be completed in April 2024. After that, we expect to finalise negotiations on the terms of financing between the Serbian Ministry of Finance and the AFD, which will be followed by ratification of the Agreement by Serbia’s National Assembly.

The French Development Agency stated its willingness to make the funds under this credit line available within the shortest possible period and it was jointly acknowledged that the first public call should be issued in the last quarter of this year.

The AFD also stated its interest in status-related issues and the transformation vision for Serbia’s only development financing institution in line with the practices of EU Member States, with a view to creating opportunities for Serbian SMEs to access new sources of finance, especially given the availability of the EU’s grant funds intended for these sectors. The AFD stated its willingness to support the Republic of Serbia in this process as well with its expertise and experience.

The French Development Agency is a development institution of the French Republic which reports to the French National Assembly.

Comments are closed.